Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi bạn sử dụng trang web songbac-tructuyen.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đặt ra bởi trang web songbac-tructuyen.top.

Nếu bạn không đồng ý bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào hoặc không sẵn lòng tuân thủ chúng, xin vui lòng không sử dụng trang web songbac-tructuyen.top.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, tài liệu, thông tin và dữ liệu có trên trang web songbac-tructuyen.top là sở hữu của chúng tôi và các bên sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, công bố hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu trí tuệ tương ứng.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng khác, việc sử dụng trang web songbac-tructuyen.top không đồng nghĩa với việc cấp phép hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho bạn.

2. Nguyên tắc sử dụng

Trang web songbac-tructuyen.top chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại và hợp pháp. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào hoặc vi phạm các quyền của người khác.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phần mềm, công cụ hoặc thủ thuật nào nhằm can thiệp, quét, phân tích hoặc gây ảnh hưởng đến hệ thống và dữ liệu của trang web songbac-tructuyen.top.

Chúng tôi có quyền ngừng hoạt động trang web hoặc từ chối truy cập vào trang web cho bất kỳ lý do nào mà chúng tôi xem là vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải thông tin nào qua Internet là hoàn toàn an toàn và bảo mật. Bạn chịu trách nhiệm làm cho thông tin cá nhân của mình được bảo mật.

  • Trang web songbac-tructuyen.top thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ theo đúng mục đích đã được thông báo. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.
  • Bạn có thể truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ hồ sơ tài khoản của bạn trên trang web songbac-tructuyen.top.
  • Bạn đồng ý giữ bí mật tên người dùng và mật khẩu cá nhân của mình và không cho phép bất kỳ người khác sử dụng tên người dùng và mật khẩu cá nhân của bạn.